Algemene Voorwaarden

Door het afnemen van produkten en/of diensten van terrasenbalkontegels.nl verklaart koper zich akkoord met de volgende bepalingen: Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
 • ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen en/of diensten levert,
 • koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten en/of diensten,
 • materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten,
 • aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen en/of diensten,\
 • order: order van koper tot levering van materialen en/of diensten door ondernemer,
 • overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
 • partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.
Artikel 2. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
 2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
Artikel 3. Aanbod
 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
 2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
 3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
 4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
Artikel 4. Overeenkomsten
 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer schriftelijk ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken of op de website van ondernemer zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
Artikel 5. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer op de website.
 2. Prijzen zijn in euro’s en gelden per aantal, per meter dan wel per doos of andere eenheid, en inclusief BTW. Tenzij anders vermeld.
 3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 6. Levertijden, levering en risico
 1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
 3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
 4. De aflevering geschiedt conform de aan de koper verstrekte order of offerte of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
 5. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
 6. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
 7. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
 8. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
 9. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
 10. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 11. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.
Artikel 7. Betaling
 1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
 3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
 4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
 5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
 3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
Artikel 9. Keuring en reclame
 1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
 2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer. Er kunnen verschillen zijn tussen de produkten op de website en de aan koper geleverde produkten. Meestal heeft kleurverschil te maken met de instellingen van computerbeeldschermen. Er is door ondernemer getracht om de kleuren van alle produkten zo natuurgetrouw mogelijk op de website weer te geven, desondanks moet ondernemer zich te allen tijde kleurafwijkingen ten opzichte van het origineel geleverde/te leveren voorbehouden. Bij twijfel vraagt koper altijd een monster aan van het gewenste materiaal. Er kunnen aan kleurverschillen geen rechten ontleent worden.
 3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
 4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
 6. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.
Artikel 10. Retourzendingen Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.
 1. Bij retourzending verplicht koper zich de producten en/of materialen ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking te retourneren. Indien bovenstaande aspecten niet in acht worden genomen, kan ondernemer de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
 2. Na ontvangst door ondernemer van correct retour gezonden producten en/of materialen zal ondernemer de betaling exclusief verzend- en of transportkosten storneren. Voor het retourneren hanteert ondernemer de regel: verzendkosten zijn voor rekening koper.
 3. Speciaal voor koper geïmporteerde produkten kunnen nooit retour gezonden worden.
Artikel 11. Zekerheid
 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
 2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
 3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
 4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
 5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
 6. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.
 7. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ondernemer verkochte produkten.
 8. Ondernemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.
Artikel 13. Einde overeenkomst
 1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden: a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen; c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd; d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.
 1. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
 2. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
 3. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.
Artikel 14. Overmacht
 1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
 1. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
 3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 16. Copyright Niets (geen beeldmateriaal, geen teksten enz.) van de website, van de artikelen of van drukwerk mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. Artikel 17. Klachten Koper heeft het recht een klacht in te dienen mits dit binnen 30 dagen na levering van materialen en of diensten schriftelijk wordt gedaan aan terrasenbalkontegels.nl, Verdronkenoord 4, 1811 BE Alkmaar, Nederland of per e-mail aan info@terrasenbalkontegels.nl. Ondernemer verplicht zich deze klacht serieus in behandeling te nemen en te reageren op het geen gesteld door koper binnen 14 dagen na ontvangst schrijven koper. PDF versie
Verified by MonsterInsights